02. Februar 2022: 07:55 Schulmesse der Liebfrauenschule

Darstellung des Herrn
Darstellung des Herrn - Lichtmess
Darstellung des Herrn Ev: Lk 2,22-40 - Mariä Lichtmess

Liturgische Dienste

Leitung: Pfr. Scharf
Kirche: St. Elisabeth
Straße: Bernard-Custodis-Straße 2
Ort: 53113 Bonn Bonn-Südstadt